ผู้บริหาร MUSSIRB
 
Visitors
 
เชิญชวนมา 
"เรียนรู้เรื่องจริยธรรม
การวิจัยในคน กับ MUSSIRB"++ขั้นตอนการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ สำหรับโครงการใหม่++

กระบวนการทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับการเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ  


** สิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการก่อนเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคนฯ **
1. ศึกษาและหาช่องทางในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

2. ศึกษาประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และกำหนดการพิจารณาโครงการวิจัยฯ เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของทางสำนักงานฯ

 
กดติดตาม เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
 
ตรวจสอบการจัดส่งเอกสาร
 
 📍📍รอบการพิจารณาล่าสุด (Meeting)📍📍

กรรมการชุด: B1 (No.9/2565)

รอบวันประชุม (Meeting): 6 กันยายน 2565  (6 September2022)

วันที่รับเอกสารโครงการวิจัยฯ (Deadline): 2-15 สิงหาคม 2565 (ก่อนเวลา 15.00 น.)
                                         2-15 August 2022 (Before 3 p.m.)

แจ้งผลการพิจารณา (Result via e-mail): 9 กันยายน 2565 (9 September 
2022)

ขณะนี้มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา (Status): 1 โครงการ ( 1 projects)


หมายเหตุ: 1. เมื่อผู้วิจัยเลือกแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด                   ให้เจ้าหน้าที่ตรวจทานเบื้องต้น เพื่อให้ทันรอบพิจารณาล่าสุด กรุณาส่งไฟล์เอกสารมาก่อนวัน                 และเวลา Deadline เพื่อผู้วิจัยจะได้มีระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารเบื้องต้น
           2. ทางสำนักงานฯ จะสามารถภรับเอกสารโครงการวิจัยและออกรหัสโครงการวิจัยได้ 
               เมื่อผู้วิจัยส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น 
 
ช่องทางการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์
📢 วิธีการจัดส่งเอกสาร 📢
(How to submit)

   เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (.docx; .pdf)  มาทางอีเมล: mussirb310@gmail.co[โดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับมาที่สำนักงานฯ]
ดังนี้ :

1) ไฟล์หนังสือนำส่งฯ เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์          1.1 
กรณีนักศึกษา: จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย 
             (2) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ (3) ประธานหลักสูตร
        1.2 กรณีบุคลากร นักวิจัย และอาจารย์: จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย  
             และ (3) ผู้บังคับบัญชา
*โดยขอให้ผู้วิจัยแนบไฟล์หนังสือนำส่งฯ จำนวน 2 ไฟล์ คือ 1.ไฟล์ .Pdf ที่มีการลงนาม          ครบถ้วน และ 2.ไฟล์ .docx ที่ไม่มีการลงนาม 

2) ไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยฯ 
        2.1 กรณีนักศึกษา:จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย และ                               (2) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
        2.2 กรณีบุคลากร นักวิจัย และอาจารย์: จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย               และ(3) ผู้บังคับบัญชา
*โดยขอให้ผู้วิจัยแนบไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยฯ จำนวน 2 ไฟล์ คือ 1.ไฟล์ .Pdf ที่มีการ      ลงนามครบถ้วน และ 2.ไฟล์ .docx ที่ไม่มีการลงนาม
    
3) ไฟล์เอกสารอื่น ๆ ขอให้ผู้วิจัยจัดส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (.docx; .pdf)

 

In the current situation, Please submit the soft copy (.docx; .pdf) to mussirb310@gmail.com (You don't have to submit the hard copy at MUSSIRB office.)
Condition:
1. the cover letter for submit MUSSIRB file must be signed by (1) Principle Investigator (2) Thesis Advisor (Major Advisor) and (3) Program Director or Dean    (if you are staff/lecturer.)
2. The submission form file must be signed by (1) Principle Investigator and (2) Thesis Advisor (Major Advisor) or Dean (if you are staff/lecturer.). Please attach    2 files, which are 1. signed file (.Pdf) and 2. unsigned file (.docx)
3. Please attach other files in electronic format (.docx; .pdf)

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

🎉📍เปิดรับลงทะเบียนรุ่นที่ 2 อบรมฯ วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565📍🎉

▪️เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-29 กรกฎาคม 2565 
▪️รับจำนวน 90 คน 
▪️ค่าลงทะเบียนคนละ 850 บาท ลงทะเบียนโดย Scan QR code ที่โปสเตอร์

▪️ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว
 
ามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน: คุณสุพัตรา เกียรติเลิศธรรม (ปุ้ม)

โทรศัพท์: 0 2800 2840-60 ต่อ 1107

E-mail: mushreseach@gmail.com
ขอแนะนำช่องทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง
สามารถ scan QR code เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

1.การอบรมจริยธรรมการวิจัยในระบบออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ https://about.citiprogram.org/en/homepage/

(ดูคู่มือการใช้งาน CITIPROGRAM เพิ่มเติมที่ https://sp.mahidol.ac.th/pdf/citi2019/2019-CITIPROGRAM-THA.pdf)

2.การเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน http://ohrs.nrct.go.th/E-learning (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)