ผู้บริหาร MUSSIRB
 
Visitors
 
กดติดตาม เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
 
เชิญชวนมา 
"เรียนรู้เรื่องจริยธรรม
การวิจัยในคน กับ MUSSIRB"
 
ตรวจสอบการจัดส่งเอกสาร
 
Weather Report
 
รอบการพิจารณาล่าสุด (Meeting)

กรรมการชุด: B1 (No.1/2565)

รอบวันประชุม (Meeting): 4 มกราคม 2565 (4 January 2022)

วันที่รับเอกสารโครงการวิจัยฯ (Deadline):30 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2564 
                                         (ก่อนเวลา 15.00 น.)
                                        (30 November-13 December 2021, before 3 p.m.)

แจ้งผลการพิจารณา (Result via e-mail): 7 มกราคม 2565 (7
 January2022)

ขณะนี้มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา (Status): 1 โครงการ (1 projects)
 
วิธีการจัดส่งเอกสาร (How to submit)

   เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (.docx; .pdf)  มาที่ mussirb310@gmail.co[โดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับมาที่สำนักงานฯ]
ทั้งนี้ :
1) ไฟล์หนังสือนำส่งฯ เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์          1.1 
กรณีนักศึกษา: จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย (2) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก             และ (3) ประธานหลักสูตร
    1.2 กรณีบุคลากร นักวิจัย และอาจารย์: จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย และ 
         (3) ผู้บังคับบัญชา
โดยขอให้ผู้วิจัยแนบไฟล์หนังสือนำส่งฯ จำนวน 2 ไฟล์ คือ 1.ไฟล์ .Pdf ที่มีการลงนาม และ      2.ไฟล์ .docx ที่ไม่มีการลงนาม

2) ไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยฯ 
   2.1 กรณีนักศึกษา:จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย และ (2) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
   2.2 กรณีบุคลากร นักวิจัย และอาจารย์: จะต้องลงนามโดย (1) หัวหน้าโครงการวิจัย และ
        (3) ผู้บังคับบัญชา
โดยขอให้ผู้วิจัยแนบไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยฯ จำนวน 2 ไฟล์ คือ 1.ไฟล์ .Pdf ที่มีการลงนาม และ 2.ไฟล์ .docx ที่ไม่มีการลงนาม
    
3. ไฟล์เอกสารอื่น ๆ ขอให้ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (.docx; .pdf)

 

In the current situation, Please submit the soft copy (.docx; .pdf) to mussirb310@gmail.com (You don't have to submit the hard copy at MUSSIRB office.)
Condition:
1. the cover letter for submit MUSSIRB file must be signed by (1) Principle Investigator (2) Thesis Advisor (Major Advisor) and (3) Program Director or Dean (if you are staff/lecturer.)
2. The submission form file must be signed by (1) Principle Investigator and (2) Thesis Advisor (Major Advisor) or Dean (if you are staff/lecturer.). Please attach 2 files, which are 1. signed file (.Pdf) and 2. unsigned file (.docx)
3. Please attach other files in electronic format (.docx; .pdf)

ขอแนะนำช่องทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง
สามารถ scan QR code เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

1.การอบรมจริยธรรมการวิจัยในระบบออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ https://about.citiprogram.org/en/homepage/

(ดูคู่มือการใช้งาน CITIPROGRAM เพิ่มเติมที่ https://sp.mahidol.ac.th/pdf/citi2019/2019-CITIPROGRAM-THA.pdf)

2.การเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน http://ohrs.nrct.go.th/E-learning (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)++ขั้นตอนการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ สำหรับโครงการใหม่++

กระบวนการทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับการเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ  


** สิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการก่อนเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ **
1. ศึกษาและหาช่องทางในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

2. ศึกษาประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และกำหนดการพิจารณาโครงการวิจัยฯ เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของทางสำนักงานฯ