ยื่นเสนอโครงการวิจัยใหม่: 
คำแนะนำในการเลือกแบบฟอร์ม ก่อน Download: 
  • ไฟล์เอกสารลำดับที่ 1, 18 และ 19 จำเป็นต้องใช้ทุกโครงการวิจัย
  • ไฟล์เอกสารลำดับที่ 2-17 ให้เลือกประเภทไฟล์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการวิจัยของผู้วิจัย
  • แบบฟอร์ม "ยกเว้นการลงนาม" ใช้เฉพาะโครงการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเปราะบาง เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม 0 2441 9180
  • ใช้เอกสาร (Paper) ที่มีการลงนามจริง 1 ชุด เท่านั้น
  • และเตรียมไฟล์ข้อมูลเป็นรูปแบบ doc. เขียนลง CD-Rom 1 แผ่น หรือส่งไฟล์มายังอีเมล mussirb310@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล

1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB-1-TH-EN)

2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-2-1-TH)

3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-2-2-TH)

4. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-2-3-TH)

5. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-2-4-TH)

6. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-3-1-TH)

7. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-3-2-TH)

8. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-3-3-TH)

9. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-3-4-TH)

10. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-4-1-TH)

11. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-4-2-TH)

12. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-4-3-TH)

13. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-4-4-TH)

14. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี (MUSSIRB-5-1-TH)

15. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี (MUSSIRB-5-2-TH)

16. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-11-1-TH)

17. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-11-2-TH)

18. หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB-6-TH)

19. แบบฟอร์มสรุปย่อโครงการวิจัย (MUSSIRB-12-1-TH)
 
แบบฟอร์มสำหรับการยื่นเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับผลการพิจารณาให้ปรับแก้ไข
 • หนังสือนำส่งโครงการวิจัยที่ได้รับผลการพิจารณาให้ปรับแก้ไข และตารางการปรับแก้ไขโครงการวิจัย MUSSIRB-7-TH
 
แบบฟอร์มอื่น ๆ 
 • แบบปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว MUSSIRB-8-TH
 • แบบการต่ออายุโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมฯ แล้ว MUSSIRB-9-TH
 • แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและแจ้งปิดโครงการวิจัย (Annual Report Form) MUSSIRB-10-TH online!