ยื่นเสนอโครงการวิจัยใหม่: 
คำแนะนำในการเลือกแบบฟอร์ม ก่อน Download: 
  • ไฟล์เอกสารลำดับที่ 1, 18 และ 19 จำเป็นต้องใช้ทุกโครงการวิจัย
  • ไฟล์เอกสารลำดับที่ 2-17 ให้เลือกประเภทไฟล์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการวิจัยของผู้วิจัย
  • แบบฟอร์ม "ยกเว้นการลงนาม" ใช้เฉพาะโครงการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเปราะบาง เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม 0 2441 9180
  • ใช้เอกสาร (Paper) ที่มีการลงนามจริง 1 ชุด เท่านั้น
  • และเตรียมไฟล์ข้อมูลเป็นรูปแบบ doc. เขียนลง CD-Rom 1 แผ่น หรือส่งไฟล์มายังอีเมล mussirb310@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล

 
 
 
 
   1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB-1-TH-EN)


   2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-2-1-TH)

  
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-2-2-TH)
             
          4. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-2-3-TH)


5. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-2-4-TH)


6. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-3-1-TH)


7. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-3-2-TH)


8. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-3-3-TH)

9. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-3-4-TH)


10. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-4-1-TH)

11. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-4-2-TH)


12. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-4-3-TH)


13. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-4-4-TH)

14. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี (MUSSIRB-5-1-TH)


15. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี (MUSSIRB-5-2-TH)

16. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-11-1-TH)


17. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-11-2-TH)


18. หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB-6-TH)


19. แบบฟอร์มสรุปย่อโครงการวิจัย (MUSSIRB-12-1-TH)
 
For English version (New project)

1. Submission form (MUSSIRB-1)
2. Participant information sheet (MUSSIRB-2)
3. Informed consent form (MUSSIRB-11)
4. Project summary form (MUSSIRB-12)
5. Coverletter for submit (MUSSIRB-6)
 
แบบฟอร์มสำหรับการยื่นเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับผลการพิจารณาให้ปรับแก้ไข (Cover letter for revise the research project)
 • หนังสือนำส่งโครงการวิจัยที่ได้รับผลการพิจารณาให้ปรับแก้ไข และตารางการปรับแก้ไขโครงการวิจัย MUSSIRB-7
 
แบบฟอร์มอื่น ๆ (Other form)
 • แบบปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว MUSSIRB-8-TH-EN Amendments online
 • แบบการต่ออายุโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมฯ แล้ว MUSSIRB-9-TH Approval Extension Request online
 • แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและแจ้งปิดโครงการวิจัย  MUSSIRB-10-TH Annual Report online
 
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
 • วิทยานิพนธ์ หรือโครงการวิจัยที่ไม่มีทุนสนับสนุน 2,000 บาทต่อโครงการ
 • โครงการวิจัยที่มีทุนสนับสนุน 5,000 บาทต่อโครงการ
 • ชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการได้ที่
  ชื่อบัญชี: โครงการจัดอบรมและสัมมนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  เลขที่บัญชี 333-2-284661 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
  และส่งหลักฐานการโอนที่
  mussirb310@gmail.com
 
Fee for consideration
 • Thesis/dissertation or the research project has no grant by any source 2,000 Baht per project.
 • The research project has fund 5,000 Baht per project.
 • Payment may be transferred to
  Account Name: Training and Seminars of Faculty Social Sciences and Humanities
  Account Number: 333-2-284661
  Bank Name: The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Mahidol University Branch
  (When you pay fee. Please specify your name and send to E-mail:
  mussirb310@gmail.com)