📝คำแนะนำในการเลือกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคนฯ📝
สำหรับโครงการวิจัยใหม่ 

1. ไฟล์เอกสารลำดับที่ 1, 19 และ 20 จำเป็นต้องใช้ทุกโครงการวิจัย
2. ไฟล์เอกสารลำดับที่ 2-18 ให้เลือกประเภทไฟล์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการวิจัยของผู้วิจัย
3. แบบฟอร์ม "ยกเว้นการลงนาม" ใช้เฉพาะโครงการวิจัยที่มีกลุ่มเปราะบางฯ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม 0 2441 9180 หรือ 0894129954
4. ส่งไฟล์เอกสารหนังสือนำส่งฯ และแบบเสนอโครงการวิจัยฯ ที่มีการลงนามครบถ้วนในรูปแบบไฟล์ .pdf และ ที่ไม่ต้องมีการลงนาม                    ในรูปแบบ .docx (การลงนามโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลงลายมือชื่อในกระดาษ และถ่ายสำเนา (Scan)) 
5. ส่งไฟล์แบบฟอร์มของทางสำนักงานฯ ทั้งหมดมาในรูปแบบไฟล์ .docx 
6. ส่งไฟล์โครงร่างการวิจัยบทที่ 1-3 และบรรณานุกรม/ข้อเสนอโครงการวิจัย มาในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .docx
7. ส่งไฟล์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น มาในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .docx
8. กรณีโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้ 
    (1) สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนของนักศึกษา (ผ่านการอบรมไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่อบรม) รูปแบบไฟล์ .pdf 
    (2) สำเนาเอกสารการสอบผ่านป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ (หัวข้อวิทยานิพนธ์/ชื่อโครงการวิจัยต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเอกสารที่จะขอยื่นรับพิจารณารับรองจริยธรรมฯ) รูปแบบไฟล์ .pdf                  
    (3) ประวัติส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รูปแบบไฟล์ .pdf 
9. กรณีโครงการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้
    (1) สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนของหัวหน้าโครงการวิจัย (ผ่านการอบรมไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่อบรม)                         รูปแบบไฟล์ .pdf 
10. ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย (ดูรายละเอียดท้ายหน้านี้) ส่งมาที่ mussirb310@gmail.com
11. เมื่อผู้วิจัยเลือกแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งไฟล์ต่าง ๆ มาให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ช่วยตรวจทาน               เบื้องต้นได้ที่อีเมล mussirb310@gmail.com กรุณาระบุชื่อ-สกุลของผู้วิจัยด้วย

 
Download  แบบฟอร์มเพื่อยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  Download 
 (สำหรับโครงการวิจัยใหม่)
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB-1-TH-EN)
2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปีขึ้นไป (MUSSIRB-2-1-TH)
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-2-2-TH)
4. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-2-3-TH)
5. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-2-4-TH)
6. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุ 18 ปีขึ้นไป (MUSSIRB-3-1-TH)
7. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-3-2-TH)
8. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-3-3-TH)
9. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-3-4-TH)
10. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุ 18 ปี ขึ้นไป (MUSSIRB-4-1-TH)
11. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุ 18 ปี ขึ้นไป(ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-4-2-TH)
12. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-4-3-TH)
13. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการประชุมกลุ่ม อายุระหว่าง 13-17 ปี (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-4-4-TH)
14. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี (MUSSIRB-5-1-TH)
15. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และผู้ปกครองของเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี (MUSSIRB-5-2-TH)
16. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุ 18 ปีขึ้นไป (MUSSIRB-11-1-TH)
17. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุระหว่าง 13-17 ปี (MUSSIRB-11-2-TH)
18. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุระหว่าง 7-12 ปี  (MUSSIRB-11-3-TH)
19. หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB-6-TH)
20. แบบฟอร์มสรุปย่อโครงการวิจัย (MUSSIRB-12-1-TH)
21. ตัวอย่าง หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นการลงนาม) (MUSSIRB-11-4-TH)
22. ตัวอย่าง หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย อายุต่ำกว่า 7 ปีขึ้นไป (MUSSIRB-11-5-TH)
 
Download  New project for English version Download 

1. Submission form (MUSSIRB-1)
2. Participant information sheet (MUSSIRB-2)
3. Informed consent form (MUSSIRB-11)
4. Project summary form (MUSSIRB-12)
5. Coverletter for submit (MUSSIRB-6)
Download  แบบฟอร์มสำหรับการยื่นเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับผลการพิจารณาให้ปรับแก้ไข  Download
(Cover letter for revise the research project)
 • หนังสือนำส่งโครงการวิจัยที่ได้รับผลการพิจารณาให้ปรับแก้ไข และตารางการปรับแก้ไขโครงการวิจัย MUSSIRB-7⬅️


คำแนะนำในการลงนามในหนังสือนำส่งฯ
- กรณีนักศึกษา: ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหัวหน้าโครงการวิจัย
- กรณีบุคลากร นักวิจัย และอาจารย์: ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย           
(การลงนามโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลงลายมือชื่อในกระดาษ และถ่ายสำเนา (Scan)) 

Download  แบบฟอร์มอื่น ๆ Download   
(Other form)
 • แบบปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว MUSSIRB-8-TH-EN/Amendments Online⬅️
 • แบบการต่ออายุโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมฯ แล้ว MUSSIRB-9-THApproval Extension Request Online ⬅️
 • แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและแจ้งปิดโครงการวิจัย  MUSSIRB-10-TH/Annual Report Online ⬅️
 • แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ Adverse Event Report Form ⬅️
 • แบบคำร้องขอคัดสำเนาหนังสือรับรองและเอกสารโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ Copy photocopy of approval for research ethics certificate form Online ⬅️
 
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
 • วิทยานิพนธ์ หรือโครงการวิจัยที่ไม่มีทุนสนับสนุน 2,000 บาทต่อโครงการ
 • โครงการวิจัยที่มีทุนสนับสนุน 5,000 บาทต่อโครงการ
 • ชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการได้ที่ ชื่อบัญชี: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม. มหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เมื่อสำนักงานฯ ได้รับเอกสารโครงการวิจัยครบถ้วนแล้วท่านจะได้รับ QR code เพื่อชำระค่าธรรมเนียมฯ       
 • เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมฯ แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนที่  mussirb310@gmail.com

 
Fee for consideration
 • Thesis/dissertation or the research project has no grant by any source 2,000 Baht per project.
 • The research project has fund 5,000 Baht per project.
 • Payment may be transferred to
  Account Name:  Faculty Social Sciences and Humanities Mahidol
 • Bank Name: The Siam Commercial Bank Public Company Limited
 • Please Scan QR Code for pay fee.
 • (When you pay fee. Please specify your name and send to E-mail: mussirb310@gmail.com)